Obchodní podmínky

Webovou stránku umístěnou na internetové adrese www.barberswife.cz (dále jen „webová stránka“) provozuje obchodní společnost Barberś wife  s.r.o. se sídlem: Lucemburská 44, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 037 41 915, DIČ: CZ 037 41 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236605 (dále jen „provozovatel“).

Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce (dále společně jen jako „autorská díla“) mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

Obsah databáze nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. 

Zásah do práv k autorským dílům či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.